Bài giảng Toán Lớp 4 - Bài: Diện tích hình thoi - Trường Tiểu học Đuốc Sống

Câu hỏi: Hình thoi có những đặc điểm gì?

- Hình thoi có 2 cặp cạnh đối diện song song và bốn cạnh bằng nhau.

 Hình thoi có hai đường chéo vuông góc với nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

 

ppt 16 trang Phương Mai 04/12/2023 440
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 4 - Bài: Diện tích hình thoi - Trường Tiểu học Đuốc Sống", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài giảng Toán Lớp 4 - Bài: Diện tích hình thoi - Trường Tiểu học Đuốc Sống

Bài giảng Toán Lớp 4 - Bài: Diện tích hình thoi - Trường Tiểu học Đuốc Sống
TRƯỜNG TIỂU HỌC ÑUOÁC SOÁNG 
TOÁN 
DiỆN TÍCH HÌNH THOI 
KIỂM TRA BÀI CŨ 
Câu hỏi : Hình thoi có những đặc điểm gì? 
- Hình thoi có 2 cặp cạnh đối diện song song và bốn cạnh bằng nhau. 
 Hình thoi có hai đường chéo vuông góc với nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường. 
Diện tích hình thoi 
1. Ví dụ : Cho hình thoi ABCD có AC= m, BD = n 
D 
A 
C 
B 
O 
m 
n 
S ABCD = ? 
	 	 Toán 
D 
B 
C 
n 
m 
A 
Hướng dẫn cắt: 
o 
D 
B 
C 
A 
Hướng dẫn cắt: 
Ghép hình cách 1 
D 
B 
C 
A 
D 
B 
C 
n 
m 
A 
o 
o 
 
 
M 
N 
D 
B 
C 
A 
Hướng dẫn cắt: 
o 
 
C 
D 
B 
 
K 
H 
n 
2 
m 
Ghép hình cách 2 
D 
B 
C 
n 
m 
A 
o 
Hướng dẫn cắt: 
D 
B 
C 
n 
m 
A 
o 
B 
C 
m 
A 
o 
M 
N 
2 
n 
2 
D 
B 
A 
K 
H 
n 
m 
S MNCA = 
n 
 2 
m  
m  n 
 2 
= 
S KBDH = 
m 
 2 
 n = 
m  n 
 2 
S ABCD = 
m  n 
 2 
D 
B 
C 
n 
m 
A 
Hướng dẫn cắt: 
o 
- Trong hình thoi ABCD, m v à n là độ dài hai đường chéo. 
* Trong hình thoi ABCD độ dài m và n là gì? 
S ABCD = 
* Muốn tính diện tích hình thoi ta làm như thế nào? 
- Muốn tính diện tích hình thoi, ta tính tích độ dài hai đường chéo chia cho 2 (cùng một đơn vị đo). 
2. Quy t ắc: 
(S là diện tích hình thoi; m, n là độ dài của 2 đường chéo). 
3. Công thức: 
S = 
- Diện tích hình thoi bằng tích của độ dài hai đường chéo chia cho 2 (cùng đơn vị đo). 
P 
Q 
N 
M 
a) Hình thoi ABCD, biết: 
 AC = 3cm, BD = 4cm 
b) Hình thoi MNPQ, biết: 
 MP = 7cm, NQ = 4cm 
B ài 1 : T ính diện tích của : 
D 
C 
B 
A 
a) Hình thoi ABCD, biết: 
 AC = 3cm, BD = 4cm 
B ài 1 : T ính diện tích của : 
B ài giải : 
 Di ện tích hình thoi ABCD là : 
= 
= 6 (cm 2 ) 
Đáp số : 6 cm 2 
2 
4 
3 
´ 
2 
12 
D 
C 
B 
A 
b) Hình thoi MNPQ, biết: 
 MP = 7cm, NQ = 4cm 
B ài giải : 
 Di ện tích hình thoi MNPQ là : 
= 14 (cm 2 ) 
Đáp số : 14 cm 2 
2 
4 
7 
´ 
P 
Q 
N 
M 
B ài 2 : T ính diện tích hình thoi biết: 
Độ dài các đường chéo là 5dm và 20dm 
Độ dài các đường chéo là 4m và 15dm. 
B ài giải 
Di ện tích hình thoi là: 
Đáp số : 50dm 2 
= 
 50 (dm 2 ) 
= 
a) 
= 
= 
 300 (dm 2 ) 
Đáp số : 300dm 2 
Diện tích hình thoi là: 
b) 
B ài giải 
Đổi 4 m = 40 dm 
Lưu ý : Nếu hai đường chéo không cùng đơn vị đo thì đổi về cùng một đơn vị đo. 
Bài 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S : 
2cm 
5 cm 
A 
B 
C 
D 
K 
 L 
5cm 
G 
H 
2cm 
5cm 
2cm 
M 
N 
Q 
P 
Diện tích hình thoi bằng diện tích hình chữ nhật. 
Diện tích hình thoi bằng 1/2 diện tích hình chữ nhật. 
Diện tích hình thoi bằng diện tích hình bình hành. 
s 
s 
Đ 
* Củng cố - dặn dò 
* Muốn tính diện tích hình thoi ta làm thế nào? 
* Nêu công thức tính diện tích hình thoi? 
S = 
- Di ện tích hình thoi bằng tích của độ dài hai đường chéo chia cho 2 (cùng đơn vị đo). 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_4_bai_dien_tich_hinh_thoi_truong_tieu_hoc.ppt