Giáo án Sinh Học 11

Thư viện giáo án, bài giảng Sinh Học 11, sáng kiến kinh nghiệm Sinh Học 11
Kế hoạch giáo dục môn Sinh học 11 - Năm học 2020-2021

Kế hoạch giáo dục môn Sinh học 11 - Năm học 2020-2021

28phuongnguyen25/07/20223560

Bài/chủ đềA. Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật.Bài 1: Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ.Yêu cầu cần đạt(theo chương trình môn học)1. Kiến thức:- Phân biệt được cơ chế hấp thụ nước và ion khoáng ở rễ cây.- Trình bày được mối tương tác giữa môi trường và rễ t

Kế hoạch giáo dục môn Sinh học năm học 2020-2021 - Khối 11

Kế hoạch giáo dục môn Sinh học năm học 2020-2021 - Khối 11

28quyettran18/07/20222760

I. Rễ là cơ quan hấp thụ nước và ion khoángII. Cơ chế hấp thụ nước và ion khoáng ở rễ câyIII. Ảnh hưởng của các tác nhân MT đối với quá trình hấp thụ nước và ion khoáng ở rễ cây 1. Kiến thức:- Phân biệt được cơ chế hấp thụ nước và ion khoáng ở rễ cây.- Trình bày được mố