Giáo án Giáo Dục Công Dân 10

Thư viện giáo án, bài giảng Giáo Dục Công Dân 10, sáng kiến kinh nghiệm Giáo Dục Công Dân 10
Kế hoạch giáo dục môn Giáo dục công dân 10 - Năm học 2020-2021

Kế hoạch giáo dục môn Giáo dục công dân 10 - Năm học 2020-2021

7phuongnguyen25/07/20223040

Bài/chủ đềBài 1: Thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng.Yêu cầu cần đạt (Theo chương trình môn học)- Nhận biết được chức năng TG quan, phương pháp luận của triêt học.- Nhận biết được nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm, phương pháp l

Kế hoạch giáo dục môn Giáo dục công dân năm học 2020-2021 - Khối 10

Kế hoạch giáo dục môn Giáo dục công dân năm học 2020-2021 - Khối 10

7quyettran18/07/20223140

Bài 1: Thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng. - Vai trò thế giới quan, phương pháp luận của Triết học.- Thế giới quan duy vật và thế giới quan duy tâm.- Phương pháp luận biện chứng và phương pháp luận siêu hình.Bài 2 Không dạyChủ đề: Công dân với việc hìn