Giáo án GDQP-AN 10

Thư viện giáo án, bài giảng GDQP-AN 10, sáng kiến kinh nghiệm GDQP-AN 10
Kế hoạch giáo dục môn Quốc phòng - An ninh Khối THPT - Trường THPT DTNT Tỉnh

Kế hoạch giáo dục môn Quốc phòng - An ninh Khối THPT - Trường THPT DTNT Tỉnh

15quyettran18/07/20224660

Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia nước CHXHXN Việt Nam Lãnh thổ quốc gia; Chủ quyền lãnh thổ quốc gia, nội dung chủ quyền lãnh thổ quốc gia Chủ quyền lãnh thổ quốc gia, nội dung chủ quyền lãnh thổ quốc giaBảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia nước CH