Bài giảng Tin học Lớp 4 - Chủ đề 23: Lập công thức đơn giản

1. Để tính được kết quả tại cột " Tổng cộng ", em cần phải cộng cả màu chì, màu sáp, màu nước và lập công thức là:

 

pptx 12 trang Phương Mai 04/12/2023 340
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tin học Lớp 4 - Chủ đề 23: Lập công thức đơn giản", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài giảng Tin học Lớp 4 - Chủ đề 23: Lập công thức đơn giản

Bài giảng Tin học Lớp 4 - Chủ đề 23: Lập công thức đơn giản
Tin học 
Chủ đề 23: LẬP CÔNG THỨC 	 ĐƠN GIẢN 
CHUẨN BỊ BẢNG TÍNH 
Lập công thức tính cơ bản 
1. Để tính được kết quả tại cột " Tổng cộng ", em cần phải cộng cả màu chì , màu sáp , màu nước và lập công thức là: 
= D7 + E7 + F7 
Lập công thức tính cơ bản 
2 . Để tính được kết quả tại cột " Trung bình ", em cần phải cộng cả màu chì , màu sáp , màu nước và lập công thức là: 
= G7 / 3 
= (D7 + E7 + F7) / 3 
Hoặc 
CHUẨN BỊ BẢNG TÍNH 
= D7 + E7 + F7 
= G7 / 3 
3. Điền vào chỗ trống sau: Trong bảng tính Excel, dấu chia được kí hiệu là	, các phép tính trong dấu 	 	được thực hiện trước, sau khi đó mới đến 	 bên ngoài dấu ngoặc đơn. 
/ 
ngoặc đơn 
phép tính 
 Hoạt động 3: Thực hành ( 8 phút ) 
- Mục tiêu: Giúp học sinh biết cách khai thác công cụ tính toán có sẵn trong Excel 2010. 
- Kết quả mong muốn : H ọc sinh sử dụng các công cụ tính toán thích hợp để làm bài tập . 
Thứ hai ngày 10 tháng 2 năm 2020 
Khai thác công cụ có sẵn 
- Giới thiệu AutoSum: Đặt con trỏ chuột tại ô G7, nhấp chuột vào nút lệnh AutoSum trên thanh công cụ Home . 
=SUM( D7:F7 ) 
Hoàn thành bảng tính 
Em hãy hoàn bảng tính sau: 
- Ngoài ra, khi nhấp chuột vào mũi tên nhỏ bên cạnh nút lệnh AutoSum, em có thể chọn các lệnh khác như: 
Sum: tính tổng cộng. 
Average: tính trung bình cộng. 
Count Numbers: đếm số ô có nhập số liệu trong một dãy ô. 
Max: Tính giá trị lớn nhất trong một dãy ô. 
Min: Tính giá trị nhỏ nhất trong một dãy ô. 
- Em hãy ghi lại công thức để tính do Excel tự lập ra khi: 
Tính tổng: 
Tính trung bình: 
Tính giá trị cao nhất: 
Tính giá trị thấp nhất:	 
= SUM(D7:F7) 
= AVERAGE(D7:F7) 
= MAX(D7:F7) 
= MIN(D7:F7) 

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_tin_hoc_lop_4_chu_de_23_lap_cong_thuc_don_gian.pptx