Bài giảng Địa lí Lớp 4 - Bài: Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Nam Bộ (Tiếp theo) - Trường Tiểu học Đuốc Sống

Họat động 2: Tìm hiểu về chợ nổi trên sông

Đồng bằng Nam Bộ có mạng lưới sông ngòi, kênh rạch chằng chịt để hình thành chợ nổi trên sông.

 

pptx 20 trang Phương Mai 04/12/2023 420
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Địa lí Lớp 4 - Bài: Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Nam Bộ (Tiếp theo) - Trường Tiểu học Đuốc Sống", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài giảng Địa lí Lớp 4 - Bài: Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Nam Bộ (Tiếp theo) - Trường Tiểu học Đuốc Sống

Bài giảng Địa lí Lớp 4 - Bài: Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Nam Bộ (Tiếp theo) - Trường Tiểu học Đuốc Sống
Ñòa lí lôùp 4 
HOAÏT ÑOÄNG SAÛN XUAÁT 
CUÛA NGÖÔØI DAÂN 
ÔÛ ÑOÀNG BAÈNG NAM BOÄ 
( TIEÁP THEO ) 
ĐỒNG BẰNG NAM BỘ 
Lược đồ tự nhiên đồng bằng Nam Bộ 
HOAÏT ÑOÄNG 1 
Vuøng coâng nghieäp phaùt trieån maïnh nhaát nöôùc ta 
Nhờ đâu mà đồng bằng Nam Bộ đã trở thành vùng có ngành công nghiệp phát triển mạnh nhất nước ta? 
Vùng có ngành công nghiệp 
phát triển mạnh nhất nước ta 
Nguồn nguyên liệu 
Được đầu tư xây dựng nhiều nhà máy 
Nguồn lao động 
Kĩ sư 
Công nhân 
Thủy sản 
Trái cây 
 nổi cây 
Nhà máy lọc dầu 
Xưởng may 
 Mời các em xem hình ảnh sau đó trả lời các câu hỏi:   - Kể tên các ngành công nghiệp nổi tiếng của đồng bằng Nam Bộ ?  - Kể tên các sản phẩm của đồng bằng Nam Bộ? 
Sản xuất linh kiện máy tính điện tử 
Dây chuyền sản xuất bột ngọt 
Chế biến hạt điều xuất khẩu 
Phân xưởng cán đồng 
Nhà máy đạm Phú Mỹ 
Khai thác dầu khí 
Tên các ngành công nghiệp 
Tên các sản phẩm công nghiệp 
Khai thác dầu khí 
Sản xuất điện 
Hóa chất, phân bón 
Cao su 
Chế biến lương thực, thực phẩm 
Dệt, may mặc 
Dầu mỏ, khí đốt 
Điện 
Thuốc, phân bón, 
Nệm, vỏ xe, 
Gạo, ngũ cốc, sữa, 
Áo, giày, vớ, mền, 
Sản xuất linh kiện điện tử 
Chế biến thủy sản 
Sản xuất bánh 
Sản xuất phân bón 
May quần áo 
Nêu dẫn chứng cho thấy đồng bằng Nam Bộ có công nghiệp phát triển nhất nước ta? 
Hằng năm, đồng bằng Nam Bộ tạo ra được hơn một nửa giá trị sản xuất công nghiệp của cả nước. 
Họat động 2: Tìm hiểu về chợ nổi trên sông 
Theo em, đồng bằng Nam Bộ có điều kiện nào để hình thành chợ nổi trên sông? 
Lược đồ tự nhiên đồng bằng Nam Bộ 
Đồng bằng Nam Bộ có mạng lưới sông ngòi, kênh rạch chằng chịt để hình thành chợ nổi trên sông. 
Chợ nổi 
Nét độc đáo của đồng bằng sông Cửu Long là gì? Nổi tiếng ở đây là các chợ nào? 
Chợ nổi thường họp ở đâu? Vì sao lại họp ở đấy? 
Người dân mua bán những gì ở chợ nổi nào? Vào thời gian nào? 
Em hãy mô tả chợ nổi trên sông ở đồng bằng Nam Bộ? 
Đồng bằng Nam Bộ 
Công nghiệp phát triển nhất nước ta 
Khai thác dầu khí 
Chế biến lương thực, thực phẩm 
Hóa chất, cơ khí 
Điện tử, dệt may 
Chợ nổi trên sông 
Là một nét độc đáo của đồng bằng sông Cửu Long 
MOÂ TAÛ VEÀ CHÔÏ NOÅI TREÂN SOÂNG 
 CHÔÏ HOÏP ÔÛ NHÖÕNG ÑOAÏN SOÂNG THUAÄN TIEÄN CHO VIEÄC GAËP GÔÕ CUÛA XUOÀNG GHE TÖØ NHIEÀU NÔI ÑOÅ VEÀ . 
 NGÖÔØI DAÂN ÑEÁN CHÔÏ BAÈNG XUOÀNG GHE 
 HAØNG HOAÙ BAÙN ÔÛ CHÔÏ NHÖ RAU QUAÛ,THÒT CAÙ , QUAÀN AÙO  ÑEÀU COÙ THEÅ BAÙN TREÂN XUOÀNG GHE 
 LOAÏI HAØNG COÙ NHIEÀU HÔN CAÛ LAØ NOÂNG SAÛN 
Đúng hay sai ??? 
ÑOÀNG BAÈNG NAM BOÄ LAØ NÔI COÙ COÂNG NGHIEÄP PHAÙT TRIEÅN MAÏNH NHAÁT NÖÔÙC TA. 
CAÙC NGAØNH COÂNG NGHIEÄP NOÅI TIEÁNG LAØ KHAI THAÙC DAÀU KHÍ , CHEÁ BIEÁN LÖÔNG THÖÏC , THÖÏC PHAÅM, HOAÙ CHAÁT , CÔ KHÍ. 
CHÔÏ NOÅI TREÂN SOÂNG LAØ NEÙT ÑOÄC ÑAÙO CUÛA ÑOÀNG BAÈNG SOÂNG CÖÛU LONG. 
Đ 
S 
Đ 

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_dia_li_lop_4_bai_hoat_dong_san_xuat_cua_nguoi_dan.pptx