Bài giảng Toán Lớp 4 - Bài: Hình thoi

- Dùng 4 que tính hay 4 thanh nhựa có độ dài bằng nhau đã chuẩn bị ghép thành 1 hình thoi và nhận xét các cạnh đối diện của hình thoi như thế nào với nhau?

Các cạnh đối diện của hình thoi song song với nhau.

 

ppt 24 trang Phương Mai 04/12/2023 260
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 4 - Bài: Hình thoi", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài giảng Toán Lớp 4 - Bài: Hình thoi

Bài giảng Toán Lớp 4 - Bài: Hình thoi
Toán 
Hình thoi 
Toán 
Hình thoi 
N 
S 
Kim nam châm và la bàn 
Thổ cẩm 
Trong thực tế cuộc sống em đã nhìn thấy hình thoi ở đâu? 
Trang trí tường 
Cửa xếp 
Hình thoi được dùng để trang trí đường diềm. 
Trang trí trên ghế 
A 
C 
B 
D 
- Kể t ên c ác cặp c ạnh đối diện trong h ì nh thoi ? 
- Các cặp cạnh đối diện là: AB và DC; 
AD và BC. 
A 
C 
B 
D 
Các cạnh đối diện của hình thoi song song với nhau. 
- Dùng 4 que tính hay 4 thanh nhựa có độ dài bằng nhau đã chuẩn bị ghép thành 1 hình thoi và nhận xét các cạnh đối diện của hình thoi như thế nào với nhau? 
B 
D 
A 
C 
4cm 
4cm 
4cm 
4cm 
- 4 cạnh của hình thoi có độ dài bằng nhau. 
 + Dùng thước có chia vạch xăng – ti- mét đo độ dài các cạnh hình thoi? 
 - Nêu đặc điểm của hình thoi ? 
A 
C 
B 
D 
Hình thoi có đặc điểm gì ? 
 Hình thoi có hai cặp cạnh đối diện song song và bốn cạnh bằng nhau. 
Hình 1 
Hình 2 
Hình 3 
Hình 4 
 Trong các hình dưới đây 
 Hình nào là hình thoi? 
Hình nào là hình chữ nhật? 
Hình 5 
1. 
Hình 1 
Hình 2 
Hình 3 
Hình 5 
Hình 4 
Trong các hình trên có: 
- Hình thoi là: hình ... , hình ... 
- Hình chữ nhật là: hình ... 
Hình thoi 
Hình thoi 
Hình ch ữ nhật 
hình 1, hình 3. 
hình 2. 
Trong hình thoi ABCD, AC và BD là hai đường chéo của hình thoi, chúng cắt nhau tại điểm O. 
Dùng ê ke để kiểm tra xem hai đường chéo có vuông góc với nhau hay không. 
 Dùng thước có vạch chia xăng-ti-mét để kiểm tra xem hai đường chéo có cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường hay không. 
A 
B 
C 
D 
O 
2 
A 
C 
B 
D 
O 
Dùng ê ke để kiểm tra, ta có: 
Hai đường chéo vuông 
góc với nhau. 
 Hai đường chéo không vuông 
góc với nhau. 
b. Dùng thước có vạch chia xăng-ti-mét để kiểm tra, ta thấy: 
- Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường. 
- Hai đường chéo không cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường. 
A 
B 
C 
D 
0 
2 
Đúng ghi Đ, sai ghi S: 
Trong hình thoi ABCD, AC và BD là hai đường chéo của hình thoi, chúng cắt nhau tại điểm O. 
A 
B 
C 
D 
0 
Dùng ê ke để kiểm tra, ta có: 
Hai đường chéo vuông 
góc với nhau. 
 Hai đường chéo không vuông 
góc với nhau. 
b. Dùng thước có vạch chia xăng-ti-mét để kiểm tra, ta thấy: 
- Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường. 
- Hai đường chéo không cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường . 
A 
B 
C 
D 
0 
2 
Đúng ghi Đ, sai ghi S: 
Trong hình thoi ABCD, AC và BD là hai đường chéo của hình thoi, chúng cắt nhau tại điểm O. 
 S 
 Đ 
A 
B 
C 
D 
0 
3cm 
3cm 
2cm 
2cm 
Dùng ê ke để kiểm tra, ta có: 
- Hai đường chéo vuông 
góc với nhau. 
- Hai đường chéo không vuông 
góc với nhau. 
b. Dùng thước có vạch chia xăng-ti-mét để kiểm tra, ta thấy: 
- Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường. 
- Hai đường chéo không cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường. 
A 
B 
C 
D 
0 
2 
Đúng ghi Đ, sai ghi S: 
Trong hình thoi ABCD, AC và BD là hai đường chéo của hình thoi, chúng cắt nhau tại điểm O. 
 Đ 
 S 
 Đ 
 S 
A 
B 
C 
D 
0 
3cm 
3cm 
2cm 
2cm 
* Nhận xét: Hình thoi có hai đường chéo vuông góc với nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường. 
- Qua bài tập 2, em có nhận xét gì về hai đường chéo của hình thoi? 
Kết luận : 
Hình thoi có: 
- Hai cặp cạnh đối diện song song và bốn cạnh bằng nhau. 
- Hai đường chéo vuông góc với nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường. 
Bài 3: Thực hành: Gấp và cắt tờ giấy (theo hình vẽ) để tạo thành hình thoi. 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
Câu 1 : Hình thoi có bốn cạnh ... 
Câu 2 : Hai đường chéo hình thoi cắt nhau tại  của mỗi đường. 
Câu 3 : Hình thoi có hai cặp cạnh đối diện  với nhau 
Câu 4 : Hai đường chéo của  vuông góc tại trung điểm của mỗi đường. 
B 
Ằ 
N 
G 
N 
H 
A 
U 
T 
R 
U 
N 
G 
Đ 
I 
Ể 
M 
S 
O 
N 
G 
S 
O 
N 
G 
H 
O 
I 
H 
Ì 
N 
H 
T 
N 
H 
T 
I 
O 
H 
Ì 
H 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
̀ 
Trò chơi ô chữ 
* 
T 
H 
N 
Ì 
H 
O 
H 
I 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_4_bai_hinh_thoi.ppt