Bài giảng môn Tiếng Việt Lớp 1 - Chủ đề 4 - Bài 1, 2

Bấm vào quả trứng chữ xuất hiện, bấm vào mũi tên vàng quay lại trang này. Bấm vào mũi tên xanh chuyển sang bài học.

Ba mẹ cho bé đi ca nô.

Bà cho bé đu đủ.

pptx 60 trang phuongnguyen 21/07/2022 6440
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng môn Tiếng Việt Lớp 1 - Chủ đề 4 - Bài 1, 2", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài giảng môn Tiếng Việt Lớp 1 - Chủ đề 4 - Bài 1, 2

Bài giảng môn Tiếng Việt Lớp 1 - Chủ đề 4 - Bài 1, 2
MOÂN TIEÁNG VIEÄT 
Lôùp: 1 
THU HOẠCH TRỨNG GÀ 
da deâ 
Chaû caù 
h eï , kheá, leâ 
ñoã ñoû 
Chôï ôû keà bôø ñeâ. 
Chuû ñeà 4 
KÌ NGHÆ 
40 
n ô 
m uõ 
m e 
m eï 
n aám 
n ô 
m uõ 
m e 
m eï 
n aám 
N 
n 
 N n 
M 
m 
M m 
n ô 
n 
n 
ô 
n ô 
n 
m e 
e 
m e 
m 
m 
m 
n ô 
n 
ô 
n ô 
m e 
m 
n 
e 
m e 
m 
Thö giaõn 
na 
ca noâ 
mô 
caù meø 
n 
n 
m 
m 
Ba meï cho beù ñi ca noâ. 
m 
n 
Môû roäng 
n ai 
m eøo 
m öïc 
ñ u ñ u û 
s u s u 
hoäp th ö 
Baøi 
2 
U – u Ö- ö 
U 
u 
 U u 
Ö 
ö 
Ö ö 
m 
u 
u 
m uõ 
m uõ 
ch 
ö 
ö 
ch öõ 
ch öõ 
ñoû löø 
caù muù 
u 
ö 
ñu ñuû 
caù huù 
u 
u 
u 
Bà cho bé đu đủ. 
u 
u 
Môû roäng 
CỦNG CỐ 
BÀI HỌC 
DẶN DÒ 
Hoïc baøi vaø vieát baøi 
G gh 
n g ngh 
Chaøo taïm bieät 
caùc con 
Taäp vieát 

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_mon_tieng_viet_lop_1_chu_de_4_bai_1_2.pptx