Bài giảng Lịch sử 8 (Chân trời sáng tạo) - Bài 15: Trung Quốc

Mô tả được quá trình xâm lược Trung Quốc của các nước đế quốc.

Trình bày sơ lược về cách mạng Tân Hợi, nhận biết được nguyên nhân thắng lợi và nêu ý nghĩa của CM Tân Hợi.

Quá trình xâm lược của các nước đế quốc

Xem video và kết hợp đọc SGK, trả lời các câu hỏi sau:

-Thực chất của chiến tranh thuốc phiện là gì?

-Mô tả quá trình các nước đế quốc xâm lược Trung Quốc.

 

pptx 21 trang Đặng Luyến 01/07/2024 320
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Lịch sử 8 (Chân trời sáng tạo) - Bài 15: Trung Quốc", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài giảng Lịch sử 8 (Chân trời sáng tạo) - Bài 15: Trung Quốc

Bài giảng Lịch sử 8 (Chân trời sáng tạo) - Bài 15: Trung Quốc
ĐỐ EM BIẾT 
ĐÂY LÀ QUỐC GIA NÀO? 
Đượ c biết đến là quốc gia có số dân đông nhất thế giới. 
Là đất nước của Vạn lí trường thành. 
BÀI 15 
TRUNG QUỐC 
MỤC TIÊU BÀI HỌC 
Mô tả được quá trình xâm lược Trung Quốc của các nước đế quốc. 
Trình bày sơ lược về cách mạng Tân Hợi, nhận biết được nguyên nhân thắng lợi và nêu ý nghĩa của CM Tân Hợi. 
BÀI 15: TRUNG QUỐC 
Bản đồ các nước Châu Á 
I- TRUNG QUỐC TỪ NỬA SAU THẾ KỈ XIX ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ XX 
Xem video và kết hợp đọc SGK, trả lời các câu hỏ...quốc xâu xé Trung Quốc 
S. Döông Töû 
Hoaøng Haø 
ANH 
(Sông Dương Tử) 
NGA- NHẬT 
(Vùng Đông Bắc) 
PHÁP 
(Vùng Vân Nam) 
ĐỨC 
(Vùng Sơn Đông) 
Trung Quốc là nước lớn, giàu tài nguyên, nền văn hóa rực rỡ nhưng từ nửa sau thế kỉ XIX đã suy yếu vì chế độ phong kiến mục nát. 
I- TRUNG QUỐC BỊ CÁC NƯỚC ĐẾ QUỐC CHIA XẺ 
Mở đầu là Anh, sau đó các nước đế quốc Âu, Mĩ, Nhật Bản tranh nhau xâu xé nước này. 
b. Cách mạng Tân Hợi 
Thời gian diễn ra 
Giai cấp lãnh đạo, đại diện 
Mục đích củ...YANG 
Nam Kinh 
Thượng Hải 
Thanh Đảo 
Vũ Xương 
Hình 45. Lược đồ cách mạng Tân Hợi 
Phạm vi cách mạng lan rộng 
Nơi chính quyền nhà Thanh còn tồn tại 
Quảng Đông 
Quảng Tây 
10 /10 /1911 
Nơi c ách mạng bùng nổ và lan rộng 
29/12/1911 Trung Hoa 
Dân Quốc thành lập. 
Tôn Trung Sơn làm 
tổng thống 
2/1912, Viên Thế khải 
làm Tổng Thống. CM chấm dứt 
 Viên Thế Khải 
Sai lầm khi Tôn Trung Sơn nhường Viên Thế Khải làm Tổng Thống vì: 
Viên Thế Khải là người nham hiểm, ba phải, câu... sự xâm lược của thực dân phương Tây, triều đình Mãn Thanh có phản ứng như thế nào?   
A. Kiên quyết đấu tranh chống đế quốc đến cùng. 
B. Thỏa hiệp với đế quốc để đàn áp phong trào đấu tranh của nhân dân. 
C. Vừa đánh vừa đàm phán để từng bước gạt bỏ ảnh hưởng của thực dân phương Tây   
D. Kêu gọi sự giúp đỡ của các nước chư hầu chống lại thực dân phương Tây. 
Câu 3:  Đại diện ưu tú nhất của phong trào cách mạng tư sản Trung Quốc đầu thế kỉ XX là ai?   
A. Lương Khải Siêu   
B. Khang 

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_lich_su_8_chan_troi_sang_tao_bai_15_trung_quoc.pptx